ကဒံုကနိကမ္းေျခ၌ သႀကၤန္ေရကစားစဥ္ ေရထဲေမ်ာပါသြားသည့္ ၈တန္းေက်ာင္းသားအေလာင္း ျပန္ေတြ႔ | DVB