မေလးရွား ရထားလမ္းစီမံကိန္း အဆင္ေျပသြားသျဖင့္ တ႐ုတ္ဝမ္းသာ | DVB