ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ အင္အား ၁ သန္းခန္႔ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္း | DVB