တိုင္တန္းနစ္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၇ ႏွစ္ျပည့္ | DVB