အင္ဒိုနီးရွား သမၼတသစ္ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရးအင္အား ၃၈၀၀၀ ခ်ထား | DVB