မႏၱေလးသႀကၤန္ အက်ေန႔အထိ ဒဏ္ရာရသူ ၆၅ ဦး၊ ေသဆံုးသူ ၃ ဦး ရွိ | DVB