ျဖဴးၿမဳိ႕သႀကၤန္အက်ေန႔ ” ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွစ္သစ္ “မ႑ပ္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB