၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔ တရားစြဲဆို | DVB