‘ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္’ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕အ၀င္တြင္ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ခံရ | DVB