ပုဂံေဒသကို ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ဇူလိုင္လတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ | DVB