ဘုိးရင္း 737 MAX ေလယာဥ္သုံးစြဲသူမ်ား ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျပင္ဆင္မႈ စမ္းသပ္စစ္ေဆး | DVB