တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးစတင္လိုဟု အန္အာပီစီေျပာ | DVB