အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေရာက္ရွိ | DVB