ေအေအအဖြဲ႔ ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ေျမာက္ဦး ရဲတပ္ရင္းက မိသားစုဝင္မ်ား ျပန္လြတ္ေျမာက္ | DVB