တာဝန္ၿပီးဆံုးေတာ့မည့္ တ႐ုတ္သံအမတ္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္ | DVB