ေကအန္ယူႏွင့္ အန္အာပီစီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၊ အန္စီေအ လမ္းအတိုင္းဆက္သြားေနဟုဆုိ | DVB