ၿဗိတိန္လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ တုိင္ဆန္ဖ်ဴရီ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ တြန္မ္ရွားဝါ့ဇ္ႏွင့္ ထုိးသတ္မည္ | DVB