တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမား ေဆးကုသမႈခံယူ | DVB