ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔၏ မဂၤလာသက္တမ္း ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အခမ္းအနား က်ငး္ပ | DVB