သႀကၤန္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ ထိခိုက္ ေသဆုံးမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ဒုသမၼတ ေျပာ | DVB