ေျမာက္ဦး ရဲတပ္ရင္း အိမ္ေထာင္သည္လုိင္းခန္းကို ေအေအအဖြဲ႔ တိုက္ခုိက္ | DVB