ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္၌ ေက့ထ်ိဳးဘိုး(ခ) ဂန္းခြမ့္ တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္က်င္းပ | DVB