လမ္းမေပၚ စည္းကမ္းမဲ့ ေအာင္ပြဲခံသည့္ တကၠဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔ လူစုခြဲ | DVB