စုေပါင္း ေက့ထ်ဳိးဘုိး (ခ) ဂန္းခြမ့္ တံခြန္တုိင္ပြဲေတာ္ ဒီေမာဆုိတြင္ က်င္းပ | DVB