ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ အငွားယာဥ္ေမာင္းကို ႐ုပ္သံ႐ုိက္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ မိန္းမေခ်ာေလး | DVB