နစ္ဆန္းကားကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ကားလို႔စ္ဂြနး္ကို ေနာက္ထပ္တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ေန | DVB