ေဂၚရင္ဂ်ီကမ္းေျခ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အတည္တက်ျဖစ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္မည္ | DVB