ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ထီအုပ္ေရ ၆ သိန္းခြဲခန္႔ မေရာင္းရ၊ ဆုမဲထြက္ပါက ျပန္ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ | DVB