ေသာက္သုံးေရ ျပတ္လပ္သည့္ရြာမ်ားကို မိတီၳလာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကူညီ | DVB