ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကို အေမရိကန္စစ္သေဘၤာ ျဖတ္ေမာင္းခဲ့သည့္အတြက္ မေက်နပ္ဟု တ႐ုတ္ ေျပာ | DVB