ထုိင္းေရြးေကာက္ပြဲ တရားဝင္မဲရလဒ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ ေၾကညာမည္ | DVB