အတုိက္အခံမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ႀကံမည့္ အစီအစဥ္ တားဆီးႏုိင္ခဲ့ဟု ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ ေျပာ | DVB