ျမန္မာႏွင့္အင္ဒုိပြဲႀကိဳ ႏွစ္ဖက္နည္းျပႏွင့္အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ | DVB