ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲ ေတာင္တြင္းႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ | DVB