၄၃ လမ္း၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္ရွင္းလင္းေရး ႏုိင္ငံျခားသားတဦး လုပ္အားေပး (ဓာတ္ပုံ) | DVB