ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑အတြက္ ယူ႐ိုေငြ ၂၂၁ သန္း အီးယူကူညီ | DVB