လိႈင္သာယာ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအနီး၊ ေညာင္ရြာတြင္ မီးေလာင္ | DVB