ေတာဝက္လူငယ္ ၁၃ ဦး ေက်ာက္လိုဏ္ဂူထဲျပန္ဝင္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးကူလုပ္ | DVB