ကႏၱာေဟဝန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုျပႆနာ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB