ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ေဝလငါးအေသ၏ အစာအိမ္ထဲမွ အေလးခ်ိန္ ၈၈ ေပါင္ရွိ ပလတ္စတစ္မ်ား ေတြ႔ | DVB