လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပဖုိ႔လုိဟု ဗင္နီဇြဲလား အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေျပာ | DVB