ေျမာက္ဦးေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ၌  စစ္မျဖစ္ရန္ လွည္းတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပ | DVB