နယ္သာလန္တြင္ ဓာတ္ရထားေပၚ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္၊ လူ ၃ ဦး ေသဆုံး | DVB