တပ္မေတာ္သားပါ၀င္မႈ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအလုိက္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ အန္အယ္လ္ဒီ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ | DVB