စိန္႔ပက္ထရစ္ပြဲေတာ္ ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မင္းသားႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ တက္ေရာက္ | DVB