ဆင္သတ္မုဆုိး ဖမ္းမိေရး သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးသူမ်ားကုိ ဆုေငြေပးအပ္ | DVB