စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ေနရာ ၁၃ ေနရာရွိ | DVB