အေအးဒဏ္ကုိ အန္တုၿပီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္ခ်ိဳးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ႐ုရွားႏွင္းေလ်ာစီးသမားမ်ား | DVB