ဖိလစ္ပိုင္ အိမ္ေမြးေခြး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB