ျပည္သူႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း အျမင္မၾကည္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က မွားယြင္းတာမ်ားေနဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB